Contact|Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Het Markiezenhof, verhuurder namens de gemeente Bergen op Zoom. Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de huurovereenkomst omschreven ruimte(n).

1.2 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan in de huurovereenkomst is beschreven en/of het evenement een andere naam te geven dan is overeengekomen.

1.3 Op deze voorwaarden en op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1.4 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist Het Markiezenhof.

Artikel 2 – Werking

2.1 De huurder aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Het Markiezenhof of het deelnemen aan een activiteit van het Markiezenhof

2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de huurder prevaleren eerstgenoemde,tenzij Het Markiezenhof en de huurder anders schriftelijk overeenkomen.

2.3 Het Markiezenhof is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder schriftelijk een offerte van Het Markiezenhof aanvaardt. De huurder ontvangt van Het Markiezenhof een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 4 – Betaling

4.1  De gebruikersvergoeding van 60% van de offerte dient bij vooruitbetaling te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de nota, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet inachtneming van deze bepaling kan de overeenkomst worden ontbonden, zonder dat de huurder enige aanspraak op schadevergoeding kan verlangen. Voor het restant van 40% van de offerte, alsmede nog niet eerder gefactureerde kosten, ontvangt de huurder achteraf een tweede factuur.

4.2 Indien de huurder mocht nalaten zijn verplichtingen tijdig te voldoen zal het Markiezenhof  het recht hebben zonder verdere ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Onder toepassing van het ter zake bepaalde in de Wet op de Omzetbelasting zullen de gebruikersvergoeding en de bijkomende kosten vermeerderd met BTW aan de huurder in rekening worden gebracht.

4.4 Binnen Het Markiezenhof zijn we niet gebonden aan een vaste cateraar. Het is derhalve toegestaan de catering via een externe cateraar te laten verzorgen. Het Markiezenhof berekent in dat geval een commissie van 15% over het totaal bedrag van de Food & Beverage. Om de commissie te kunnen berekenen dient de huurder zowel van de offerte als de factuur van de externe cateraar een kopie naar Het Markiezenhof  te sturen. De cateraar dient een professionele cateraar te zijn en te voldoen aan de certificering HACCP en de Drank- en horecawet.

4.5 Wanneer de catering via het Markiezenhof verloopt wordt altijd gefactureerd op basis van de laatste opgave.

4.5 Consumpties worden altijd, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven in de bevestiging, tegen het werkelijk verbruik en de dan geldende consumptieprijzen doorbelast. Dit met een minimum van 80% van het opgenomen bedrag in de bevestiging.

4.6 Wanneer het Markiezenhof voor diensten en/of entertainment bemiddelt, wordt er een commissie berekend van 10% over het factuurbedrag van de leveranciers.

Artikel 5 – Annulering

5.1 Indien huurder door welke oorzaak dan ook de overeenkomst annuleert, heeft het Markiezenhof het recht, zonder verdere ingebrekestelling, hem een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van de totaal overeengekomen gebruikersvergoeding: in de 4e week voor datum van het evenement 10%; in de 3e week voor datum van het evenement 35%; in de 2e week voor datum van het evenement 50%; in de 1e week voor datum van het evenement 75%; binnen 24 uur voor datum van het evenement 100%.

5.2 Het Markiezenhof behoudt zich het recht voor te allen tijde door oorzaken buiten haar schuld wegens bijzondere omstandigheden te zijner beoordeling de overeenkomst te annuleren c.q. aan de huurder onder dezelfde voorwaarden een vervangende ruimte toe te wijzen. Indien naar de mening van de huurder deze vervangende ruimte niet voldoende geschikt is voor het doel waartoe hij ruimte had gehuurd, heeft hij het recht het contract op grond van de wijziging te annuleren.

5.3 Reeds betaalde kosten worden dan gerestitueerd. Nimmer zal de huurder echter tegenover het Markiezenhof recht kunnen doen gelden op de vergoeding van schade, die door annulering of wijziging als hierboven bedoeld direct of indirect zou zijn gelden.

5.4 Vermindering van het aantal gasten Wanneer er een wijziging in het aantal gasten plaats vindt, geldt het volgende: a. Bij vermindering van het aantal gasten met minder dan 10% tot 7 dagen voor datum van het evenement, is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd. b. Bij vermindering van het aantal gasten met meer dan 10% 7 dagen voor datum van het evenement, is de opdrachtgever over het verminderde aantal gasten 40% van de reserveringswaarde (per gast) verschuldigd. c. Bij vermindering van het aantal gasten binnen 7 dagen voor datum van het evenement, of als gevolg van noshow, is de opdrachtgever over het verminderde aantal gasten 100% van de reserveringswaarde (per gast) verschuldigd.

Artikel 6 – Huisregels

6.1 De huurder draagt er zorg voor, dat de aanwijzingen van de medewerkers van het Markiezenhof omtrent het gebruik van de beschikbaar gestelde accommodatie(s) worden opgevolgd. De huurder is verplicht de medewerkers van Het Markiezenhof te allen tijde in bedoelde accommodaties toe te laten. Aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten dienen door huurder stipt en onverwijld te worden opgevolgd en nageleefd.

6.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het gebruik aan het gebouw of de inventaris wordt toegebracht. De hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de huurder. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de te gebruiken ruimten in de locaties van Het Markiezenhof van historische waarde zijn en deels vallen onder de Monumentenwet.

6.3 Vanwege het historische karakter van de ruimtes in het Markiezenhof is geluidsbeperkende apparatuur verplicht.

6.4 Het Markiezenhof aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen, zoek raken of ontvreemden van eigendommen van diens leden of toeschouwers.

6.5 Het Markiezenhof aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schaden of ongevallen, welke op enigerlei wijze voor de huurder, diens leden of toeschouwers voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de beschikbaar gestelde accommodaties, en/of voortkomen uit leveranties en/of diensten van derden. Door de ingebruikneming zelve vrijwaart de huurder Het Markiezenhof uitdrukkelijk tegen alle aanspraken, welke ter zake van dergelijke schaden of ongevallen ontstaan.

6.6 Alle locaties van Het Markiezenhof zijn rookvrij. Waar wel gerookt mag worden staat per locatie aangegeven. De huurder draagt er zorg voor dat de gasten het rookverbod naleven en vrijwaart de gemeente voor boetes bij niet naleven van dit verbod.

6.7 Drugsgebruik wordt niet getolereerd.